תקנון האתר

תקנון האתר

חברת Perfect1 בע"מ (להלן: "החברה") מעוניינת להגדיר במסמך התקנון הבא את מדיניות אתר האינטרנט שהיא מפעילה (להלן: "האתר"), זאת בכל הנוגע לפרטיות הגולשים, אופן ניהול מערכת האתר וכן אחסנת מידע מסוגים שונים במחשבי החברה.

כל גולש שאינו מעוניין לאפשר לחברה לאסוף מידע אודותיו רשאי להפסיק את הגלישה באתר. אם לא יעשה זאת – הוא מוותר מראש על כל טענה או תביעה מהחברה הנוגעת לשימוש באתר.

מדיניות החברה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות – אך נוגעת כמובן לשני המינים.

תקנון זה חל על השימוש באתר ובשירותיו באמצעות כל מכשירי התקשרות.

עניינים כלליים

מערכת האתר עשויה לשמור מידע על כל גולש המבקר באתר – בין היתר גם מידע שעשוי לזהות את הגולש באופן אישי. מידע זה עשוי להימסר ללא הסכמת המשתמש. בנוסף, לעיתים יישמרו גם נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי – ואלו עשויים להישמר גם ללא אישור המשתמש.

החברה תעשה שימוש בנתונים אלו רק בהתאם להוראות תקנון האתר ולהוראות החוק.

החברה שומרת את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות באופן תקופתי, לעדכן אותה או להוסיף אליה סעיפים חדשים – וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

איסוף מידע

החברה שומרת נתונים שונים אודות הרגלי הגלישה של המשתמש בעזרת קוקיז  (cookies) – לצורך שיפור חווית הגלישה. בין נתונים אלו עשויים להימצא כתובות IP או נתונים שונים על הדפים באתר בהם ביקר הגולש, וכן נתונים אחרים. הגולש רשאי למחוק את נתוני הקוקיז בצורה עצמאית דרך דפדפן הגלישה.

רשימת תפוצה

כל גולש באתר רשאי להירשם לרשימות תפוצה שמפעילה החברה – במסגרתן יימסרו לו עדכונים והצעות שונות דרך הדואר האלקטרוני, דרך הטלפון או דרך כל אמצעי תקשורת אליו שימסור הגולש. הגולש רשאי לבטל את הרשמתו לרשימות תפוצה אלו בכל שלב.

ביטחון מידע

האתר הוקם לפי תקנים נאותים של אבטחת מידע ובהתאם להוראות הדין – אולם אין בכך למנוע באופן מלא כל סיכון לפריצה.

מסירת מידע לצד ג':

מפעיל האתר רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
הנך מאשר כי לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר את המידע לגופים פיננסיים על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים כאמור. הגופים הפיננסיים יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. מפעילת האתר לא תישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של הגופים הפיננסיים במידע כאמור
.
מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה, הנך מאשר למפעילת האתר ו/או לגוף הפיננסי אשר אליו הועבר המידע לעשות שימוש בפרטי תעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית. הנך מאשר את העברת הפרטים שהזנת באתר (לרבות תעודת הזהות שלך) לגופים הפיננסיים, לצורך שימוש באתר. הנך מאשר קבלת הצעות שונות מהגופים הפיננסיים אליהם הועברו פרטייך
.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך
.
מעבר לאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן
:
במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
במידה ומפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע מצד ג':
אנו אוספים מידע כשאתה מבקר או משתמש באתרים ואפליקציות של צד ג' המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים והאפליקציות שבהם אתה מבקר, השימוש שלך בשירותים באתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האפליקציה או האתר מספק לך או לנו
.

איסוף מידע ע"י צד ג':
בעת השימוש באתר מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות
.
בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור
.
מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיו לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו
.
כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיו העסקיים של מפעילת האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי
.

דיוור ישיר אלקטרוני:

ייתכן כי בכוונת מפעילת האתר לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני ו/או ב– SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו
.
המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעילת האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל
.
המשתמש מאשר כי הנו מסכים לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ממפעילת האתר ומהגופים הפיננסיים
.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים ממפעילת האתר ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכול, ממפעילת האתר ו/או מהצדדים השלישיים
.

פרסומות באתר

הפרסומות שמופיעות באתר עשויות להיות מופעלות בידי צד שלישי – ובעזרת שרתים ומחשבים של אותו צד שלישי. במסגרת זו, גורמים אלו עשויים לעשות שימוש בקוקיז, במשבצות משוואות רשת או באמצעי איסוף מידע אחרים לצורך התאמת הפרסומות לטעמו האישי של כל גולש. פעילותו של כל צד שלישי מסוג זה לא כפופה למדיניות תקנון זה – אלא למדיניות החברה המפעילה את הפרסומות ולמדיניותה. גם במקרה זה, הגולש רשאי למחוק את נתוני הקוקיז בצורה עצמאית דרך דפדפן .

 

Cookies, מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים

האתרים והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות" ("Cookies"), "משואות רשת" ("web beacons") פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים.

"עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.

ה-Cookies מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

ה-Cookies משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

חלק מה-Cookies הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.

חלק מה-Cookiesוהמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעילת האתר משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר
.
ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת
Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics, Tag Manager.
המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך
.
השימוש שחברות אלה עושות ב
-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.
המידע שמכילות ה
Cookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
בנוסף, באפשרותך למחוק את ה
-Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.